Co mít na paměti při používání našich služeb aneb
podmínky užití Forendors

Jsme Forendors a chceme podporovat férové šíření autorské tvorby. K tomu jsme spustili platformu Forendors přístupnou na stránkách www.forendors.cz, na které se teď nacházíte – aby pomáhala najít začínajícím tvůrcům cestu, jak mohou monetizovat svůj kreativní obsah.

Forendors provozuje společnost NEBUDE s.r.o., se sídlem Sochařská 312/12, 170 00 Praha 7, IČ: 096 50 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339704 („Forendors“, „my“).
Kontakt na nás je:
e-mail: [email protected]
telefon: + 420 606 579 042
Předtím, než začnete Forendors využívat, se seznamte s těmito podmínkami.

Závaznost podmínek

Pokud se na Forendors pohybujete bez registrace, máme za to, že jste se s podmínkami seznámili a budete je respektovat. V opačném případě vám můžeme využívání našich služeb znepřístupnit.

Registrací na Forendors s námi vstupujete do smluvního vztahu, který se řídí právními předpisy a těmito obchodními podmínkami. Pokud si s vámi domluvíme individuální pravidla, mají před obchodními podmínkami přednost.

Registrace a užívání Forendors

Naše služby jsou určené lidem, kteří jsou starší 15 let.

Registrace není nezbytná, ale jen díky ní budete mít možnost využívat mnoho funkcí, které Forendors nabízí.

Registraci provedete prostřednictvím našich stránek.

Na registraci není právní nárok a vyhrazujeme si možnost žádost o registraci odmítnout, například pro nesplnění podmínek pro využívání našich služeb.

Registrace se váže k vám jako k osobě, proto ji nemůžete předat, prodat nebo jakkoliv dál zpřístupnit k používání někomu jinému.

Vždy uvádějte správné a pravdivé údaje a při jakékoliv změně je aktualizujte. Vámi uvedené údaje považujeme za správné.

Při registraci nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, tento souhlas je nezbytný, bez jeho udělení vám nemůžeme poskytovat naše služby. Podívejte se na více informací o zpracování osobních údajů.

Mějte vždy na paměti, že nesete odpovědnost za všechno, co se v rámci vašeho účtu bude dít. Z toho důvodu doporučujeme uživatelský účet zabezpečit silným heslem a udělat maximum pro to, abyste svůj účet uchránili před neoprávněným přihlášením. Jakékoliv jednání z vašeho účtu totiž budeme primárně přisuzovat vám.

Forendors umíme propojit s některými produkty třetích stran. Vždy je na vás, jestli dané možnosti propojení využijete. Pokud ano, předpokládáme, že souhlasíte s předáním vašich údajů těmto třetím subjektům. Jak bude třetí strana s vašimi osobními údaji nakládat je mimo naši sféru vlivu, prosíme, zkontrolujte si jejich podmínky zpracování osobních údajů.

Pokud jste uživatelé a rozhodnete se podporovat vaše oblíbené tvůrce, můžete tak dělat několika způsoby – typ, četnost a výši příspěvku vašemu tvůrci si volíte sami.

Pokud se rozhodnete odebírat určitý obsah a podporovat tak tvůrce, rozumí se měsícem časový úsek 30 (resp. 31) dnů, ne daný kalendářní měsíc. Na Forendors můžete nastavit možnost opakovaných příspěvků (plateb) vašim tvůrcům. Opakované platby můžete kdykoliv zrušit na profilu daného tvůrce.

Pokud jste se rozhodli opakovaně podporovat vašeho tvůrce před 1. 3. 2024, opakované platby se budou i nadále provádět prostřednictvím platební brány Global Payment. Tímto souhlasíte s podmínkami platební brány Global Payment dostupnými na adrese https://www.globalpayments.cz/cs-cz.

Od 1. 3. 2024 můžete provést platby prostřednictvím platební brány Go Pay. Tímto souhlasíte s podmínkami Go Pay dostupnými na adrese https://www.gopay.com/cs/.

V případě opakovaných plateb souhlasíte s tím, že vám bude poskytovatel platební metody odečítat částku za příslušné předplatné prostřednictvím vámi zaregistrované platební metody vždy první den předplatného období. Díky funkci Account updater od GOPAY dochází k automatické aktualizaci údajů expirované nebo zrušené platební karty, a to přijetím aktuálních údajů od vaší banky nebo poskytovatele karty. Pokud však bude zaregistrovaná platební metoda neplatná z jakéhokoliv důvodu (např. vypršení platnosti platební karty bez nahrazení novou) a poskytovatel platební metody nebude schopen částku za další předplatné období odečíst, nebudete mít k předplatnému přístup do té doby, než platební metodu aktualizujete tak, aby bylo možné platbu provést. Pokud to bude možné, budeme vás v takovém případě informovat.
Pokud si platební metodu do 2 dní od neúspěšného provedení platby neaktualizujete, můžeme vaše předplatné zrušit. Vy můžete předplatné zrušit v příslušné sekci platformy kdykoliv před koncem aktuálního předplatného období, v takovém případě bude zrušeno k jeho poslednímu dni. Pokud by zrušení předplatného v příslušné sekci platformy nebylo z jakýchkoliv důvodů možné (např. z důvodu nedostupnosti platformy), kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu [email protected].

Instrukce k platbě vám budou zobrazené bezodkladně po odeslání objednávky. Fakturu vám vystaví a zašle tvůrce.

Odpovědnost

Veškerá odpovědnost za aktivitu na vašem účtu jde za vámi.

Zejména odpovídáte za to, že v rámci vašeho účtu nebude docházet k žádné protiprávní činnosti; činnosti, která je v rozporu s těmito podmínkami, dobrými mravy anebo činnosti, která je v rozporu se Zásadami komunity – a to jakýmkoliv způsobem.

Zároveň zakazujeme jakékoliv jednání, které by nezákonně poškozovalo ostatní uživatele Forendors, jakékoliv třetí osoby nebo naši technickou infrastrukturu.

Pokud jakékoliv zakázané chování zjistíme, můžeme proti vám zahájit náležité kroky k naší ochraně (vč. přerušení, omezení nebo zrušení účtu) anebo ochraně třetích stran, a to včetně právních kroků.

Jako tvůrci také odpovídáte za to, že poskytujete služby, ke kterým jste se zavázali.

Tím, že tvůrce podpoříte, nezískáváte žádná autorskoprávní oprávnění k jeho dílu – nemůžete ho využívat v autorskoprávním smyslu (nedovolí-li vám to výslovně sám tvůrce). Takové chování by porušovalo autorská a osobnostní práva.

Tvůrce nese plnou odpovědnost za případný prodej, doručování, poskytování zboží nebo služeb nebo jakékoliv jiné závazky vůči uživatelům, které nabízí prostřednictvím platformy Forendors.

Zrušení účtu

Z vašeho rozhodnutí

Váš účet můžete kdykoliv zrušit, stačí nás kontaktovat na e-mail [email protected]. nebo účet zrušit v uživatelském rozhraní.

Účet znepřístupníme jak vám, tak ostatním – nebudou ho moci vyhledat (tedy ani vaši tvorbu). Necháme vám jeden rok na rozmyšlenou – v této lhůtě se nám můžete ozvat na e-mail, že jste si smazání rozmysleli a chcete účet zpět, případně účet aktivovat pomocí přihlášení. Měsíc před uplynutím jednoho roku se vám ještě jednou připomeneme, jestli jste si smazání účtu nerozmysleli. Po uplynutí jednoho měsíce bez vaší reakce účet nenávratně smažeme. Za případné újmy vzniklé v souvislosti se smazáním účtu neodpovídáme.

Pokud jste tvůrci, prosíme, mějte na paměti své závazky vůči uživatelům!

Z rozhodnutí Forendors

Můžeme vám přerušit přístup do účtu, omezit jeho funkci anebo jej přímo zrušit (rozhodneme se podle závažnosti situace) a to zejména, když:

 1. jakkoliv porušíte Zásady komunity nebo hodnoty z nich vyplývající;
 2. jakkoliv porušíte tyto podmínky;
 3. umožníte neoprávněné osobě používat Forendors nebo obsah, který vám byl jako uživateli tvůrcem zpřístupněn;
 4. nebudete dostatečně způsobilí k tomu se na Forendors zaregistrovat;
 5. budete sdílet informace, které by mohly poškodit dobré jméno nebo pověst Forendors;
 6. budete šířit spam;
 7. budete publikovat obsah, který by mohl jakýmkoliv způsobem poškodit třetí osobu (jak fyzickou, tak právnickou);
 8. budete nahrávat obsah, který nejste oprávněni na Forendors nahrát (a to zejména z hlediska autorského práva, ochrany osobních údajů, nekalé soutěže apod.);
 9. budete publikovat nepravdivý údaj o třetí osobě, který je způsobilý ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, případně ji způsobit narušení v jiné její osobní rovině;
 10. budete publikovat obsah, který porušuje zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti nebo obchodní tajemství třetí osoby;
 11. budete publikovat obsah, který omezuje jakýmkoliv způsobem funkčnost Forendors;
 12. budete zneužívat práva, která máte nebo vám poskytuje naše služba, šikanózním způsobem;
 13. porušíte ustanovení právních předpisů nebo dobré mravy jiným způsobem.

O porušení a případném zrušení (příp. přerušení nebo omezení) vám dáme vědět. Můžeme posoudit, nakolik je vaše porušení závažné a k jakým krokům na jeho základě přistoupíme. Můžeme vám dát čas k nápravě, v případě vážnějších porušení účet rovnou bez náhrady zrušit.

Pokud jste tvůrci, nevypořádané závazky jdou plně za vámi.

Pokud dojde ke zrušení účtu v případě tvůrce, vyhrazujeme si právo dosud nevyplacenou podporu od uživatelů vrátit v poměrné výši po odečtení nákladů a provize Forendors zpátky uživatelům, kteří podporu zaslali. Forendors v tomto případě nenese odpovědnost za služby a obsah, které tvůrce přislíbil uživatelům poskytnout.

Pokud budeme mít podezření, že jednáte protiprávně, můžeme o tom uvědomit příslušné úřady.

Z naší strany také může dojít k ukončení služeb. Jste-li zaregistrovaní, v takovém případě vám dáme vědět a služby ukončíme s 15denní výpovědní dobou, pokud neuvedeme jiný termín.

Pro tvůrce na Forendors

Co smíte a nesmíte publikovat?

Publikovat můžete jenom obsah, který jste vytvořili – máte k němu autorská práva, případně obsah třetích osob, od kterých máte k takovému nakládání jejich svolení. Zveřejnit můžete také cizí autorský obsah, pokud takové zveřejnění spadá pod výjimky z autorského práva (např. citace, zpravodajská licence), je ale vždy na vás, abyste si ověřili, že pod tyto výjimky zveřejnění skutečně spadá. Odpovědnost za legální obsah jde vždy plně za vámi.

Zakazujeme:

 • publikovat obsah, který je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;
 • publikovat obsah, který je hodnotově v rozporu s našimi Zásadami komunity;
 • publikovat obsah, který by propagoval jakékoliv zákonem zakázané nebo omezené věci k propagaci – zejména alkohol, hazard, tabákové výrobky, zbraně, zdravotnické přípravky;
 • publikovat obsah propagující násilí;
 • publikovat obsah svádějící k nelegální činnosti;
 • publikovat obsah propagující hazardní hry;
 • publikovat obsah, který by mohl jakýmkoliv způsobem poškodit třetí osobu (jak fyzickou, tak právnickou);
 • nahrávat obsah, který nejste oprávněni na Forendors nahrát (a to zejména z hlediska autorského práva, ochrany osobních údajů, nekalé soutěže, zveřejnění neoprávněným osobám/publiku apod.);
 • publikovat nepravdivý údaj o třetí osobě, který je způsobilý ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, případně ji způsobit narušení v jiné její osobní rovině;
 • publikovat obsah, který porušuje zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti nebo obchodní tajemství třetí osoby;
 • pořádat veřejné sbírky;
 • publikovat obsah, který omezuje jakýmkoliv způsobem funkčnost Forendors.

Na naší síti nesmíte šířit zejména reklamu na tabák a tabákové výrobky, elektronické cigarety, hazardní hry, zbraně, léčiva a zdravotnické pomůcky.

Publikace erotického obsahu obecně není zakázána, zakazujeme jej však publikovat mimo určenou kategorii. Zároveň zakazujeme publikovat jakýkoliv pornografický materiál, obsah zobrazující osobu mladší 15 let (nebo vypadající jako mladší 15 let) s erotickým nebo sexuálním kontextem nebo podtextem, jakékoliv vyobrazení sexuálního aktu fyzické osoby/osob či jakýkoliv jiný podobný obsah, který by mohl být považován za protiprávní, nevhodný nebo proti dobrým mravům.

Jak může Forendors s vaším obsahem nakládat?

Pokud na Forendors nahrajete svůj obsah, udělujete nám k němu nevýhradní, územně a časově neomezenou, bezplatnou licenci. S vaším dílem můžeme libovolně nakládat, užívat ho, rozmnožovat, šířit, zveřejňovat, tvořit odvozená díla. Vše však budeme dělat pouze za účelem propagace vašeho obsahu a Forendors jako služby.

Váš obsah pravidelně zálohujeme, nicméně doporučujeme, abyste si všechna svá data zálohovali na vlastní úložiště. Za poškození nebo ztrátu dat neodpovídáme.

Za jakých podmínek vyplatíme tvůrci jeho výdělek?

Ze zaslaných příspěvků vašich podporovatelů Forendors jednou měsíčně odečte (jednostranné započítá) svou odměnu za využití platformy Forendors – aktuální výši Forendors odměny najdete v ceníku.

Vždy nám udržujte aktuální informace o vašem účtu, na který máme obdržené příspěvky zaslat.

Nezapomeňte, že se jedná o příjem a je potřeba ho danit v souladu s právními předpisy. Za splnění všech právních předpisů v oblasti těchto příjmů nesete plnou odpovědnost.

Příspěvky tvůrcům vyplácíme za uzavřený kalendářní měsíc, zpětně a pouze na český účet.

Daňový doklad vám zašleme v elektronické podobě na vaši e-mailovou adresu uvedenou v účtu.

Standardní doba vyplacení je do 60 dní od ukončení daného měsíce. Tato doba se však může prodloužit, o případném prodloužení a odhadovaném termínu vyplacení budeme tvůrce informovat e-mailem.

Příspěvky od uživatelů můžeme posuzovat a případně i zadržet, a to jak ve směru od uživatele k nám, tak ve směru od nás k tvůrci, a to zejména pro podezření z porušení právních předpisů. V takovém případě budeme situaci bezodkladně řešit a v rámci právních možností vás o tom informovat.

Vystavování faktur vašim podporovatelům

Pro vystavování faktur můžete využít náš interní fakturační systém.

Pokud nejste plátci DPH, můžete si tuto funkci zapnout. Pro funkčnost je potřeba vyplnit vaše fakturační údaje.

V případě potřeby individuálního přístupu nás, prosíme, kontaktujte.

Údaje, které do fakturačního systému zadáte, nejdou měnit zpětně. Změny se propisují zpravidla následující den.

Pokud vystavujeme faktury, jsme v pozici tzv. zpracovatelů osobních údajů. V takovém případě uzavíráme tuto zpracovatelskou smlouvu.

Za vystavování faktur a plnění všech daňových povinností opět nesete odpovědnost vy, jako tvůrci. Prosíme, myslete na to.

A ještě pár slov k vaší odpovědnosti vůči uživatelům:

Nezapomeňte, že jste vůči uživatelům odpovědní za vámi publikovaný obsah, přísliby, závazky i za jejich osobní údaje. Pokud se uživatel rozhodne vás podpořit a zpřístupní vám tím své osobní údaje, jste jejich správcem (uvidíte jejich jméno a e-mail). Přečtěte si k tomu více o zásadách zpracování osobních údajů.

Uživatelský obsah

Na platformu můžete nahrávat texty, fotky, videa a jiné informace, které představují váš uživatelský obsah. Za uživatelský obsah odpovídáte vy. Nahráním uživatelského obsahu na platformu prohlašujete, že jste oprávněni takto učinit, že nám můžete poskytnout licence dle těchto podmínek a že nahráním, zveřejněním ani následným užitím obsahu nedojde k porušení práv třetích osob ani právních předpisů.

Forendors obsah proaktivně samostatně nekontroluje ani aktivně nevyhledává skutečnosti nebo okolnosti, které by nasvědčovaly jeho protiprávnost. Z vlastního podnětu můžeme provést dobrovolná vyšetřování či přijmout jiná opatření, jejichž cílem je odhalit, určit a odstranit nezákonný obsah či k němu znemožnit přístup. Můžeme také přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s požadavky právních předpisů nebo příkazy správních orgánů. Za protiprávnost, přesnost ani pravdivost uživatelského obsahu, ale neneseme odpovědnost.

Pokud na platformě uvidíte obsah, který považujete za nezákonný, prosíme, nahlaste nám ho na e-mail [email protected] nebo prostřednictvím tlačítka Nahlášení nezákonného obsahu. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:

 1. dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč tvrdíte, že dotčený obsah je nezákonný,
 2. jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění obsahu, například přesnou adresu URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na jeho typu
 3. jméno nebo název osoby podávajících oznámení a její e-mailová adresu, to neplatí, pokud oznamujete obsah, o kterém máte za to, že představuje trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU
 4. prohlášení potvrzující, že se jakožto osoba podávající oznámení v dobré víře domníváte, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.

Pokud bylo oznámení zaslané emailem a obsahuje elektronické kontaktní informace osoby podávající oznámení, zašleme jí bez zbytečného odkladu potvrzení o obdržení oznámení. Situaci posoudíme a pokud shledáme, že jde skutečně o nezákonný obsah nebo obsah neslučitelný s podmínkami, podnikneme příslušné kroky. Bez zbytečného odkladu uvědomíme osobu podávající oznámení o svém rozhodnutí s ohledem na informaci, jichž se oznámení týká, a poskytneme jí informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím. Situaci můžeme řešit i s orgány činnými v trestním řízení či jinými úřady.

V případě nahlášení nevhodného obsahu nebo obsahu, který je protiprávní, proti dobrým mravům, proti našim podmínkám nebo proti Zásadám komunity, si vyhrazujeme právo takový obsah posoudit a přijmout opatření k jeho odstranění nebo ke znemožnění přístupu k němu. Případně můžeme uživateli uložit omezení spočívající v přiřazení horší pozice obsahu ve vyhledávání, pozastavení, ukončení nebo jiném omezení peněžních plateb, pozastavení nebo ukončení poskytování služby takovému uživateli nebo pozastavení nebo zrušení uživatelského účtu. O této skutečnosti budeme všechny dotčené uživatelé informovat a poskytneme jim jasné a konkrétní odůvodnění takového omezení. Pokud ale obsah vyhodnotíme jako souladný právní předpisy a podmínkami, můžeme také rozhodnout, že proti obsahu nezakročíme.

Vyhrazujeme si právo označit publikovaný obsah za dezinformační. O takové skutečnosti budeme tvůrce informovat. Máte právo se proti takovému označení bránit, je však potřeba, abyste nám dodali dostatečné podklady pro vyhodnocení situace. Vyhrazujeme si právo o dostatečnosti podkladů a závěrech, které z nich plynou, rozhodnout sami.

Vyhrazujeme si právo bez předchozí varování odstranit z Forendors veškerá nenávistná prohlášení a protiprávní nebo jinak nevhodný obsah, i pokud se jedná o obsah ohrožující práva třetích osob.

Zjevné zneužití nahlašovacího systému hodnotíme jako porušení těchto podmínek. Pokud často podáváte zjevně neodůvodněné oznámení nebo stížnosti, můžeme vám po vydání předchozího upozornění pozastavit vyřizování oznámení a stížností. Pokud často poskytujete zjevně nezákonný obsah, můžeme vám na přiměřenou dobu a po vydání předchozího upozornění pozastavit poskytování svých služeb a přístup k platformě. Při rozhodování v těchto případech zohledníme počty položek zjevně nezákonného obsahu nebo zjevně nepodložených oznámení či stížností podaných v určitém období, jejich podíl ve vztahu k celkovému počtu informací či oznámení, závažnost zneužití, povahu nezákonného obsahu, důsledky takového zneužití a úmysl příjemce služby, osoby, subjektu nebo stěžovatele, je-li možné jej vyvodit.

Autorská práva k Forendors a ochrana platformy

Forendors jako celek a všechny jeho části jsou chráněny autorskými právy. Bez našeho svolení nejde jakoukoliv část libovolně využívat.

Abyste ale mohli Forendors používat, udělujeme vám k tomu nevýhradní oprávnění – licenci. Neomezujeme užívání územně, omezujeme ho však časově – jen po dobu vašeho aktivního využívání služby. Licenci nemůžete postoupit na třetí osoby ani udělovat podlicence. Náš obsah zakazujeme dále rozmnožovat, rozšiřovat, či jakýmkoliv jiným způsobem sdělovat třetím osobám, jakož i upravovat, měnit, doplňovat, spojovat s jiným obsahem nebo vytvářet na jeho základě odvozená díla.

Licenci vám poskytujeme zdarma.

Jediný způsob, jak můžete náš autorsky chráněný obsah (např. logo, texty na našich stránkách) dále využívat, je za účelem propagace Forendors nebo vaší tvorby na Forendors.

Na Forendors nebo jejich prvcích nesmíte provádět reverse engineering ani dekompilace, při užívání Forendors nesmí být obcházeny technické prostředky její ochrany.

Forendors nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili (tedy pro prezentaci vaší tvorby a případnou podporu tvorby), zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete Forendors využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je Forendors postaveno), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.

Pokud vám k tomu nedáme písemný pokyn, nesmíte k Forendors přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje k tomuto účelu směřující). Zakázáno je také jakkoliv zasahovat do běžného provozu Forendors, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit naši infrastrukturu.

Šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti je zakázáno.

Náhrada škody

Pokud by došlo k situaci, kdy by proti nám vznesla nároky třetí strana pro vaše porušení povinností, zavazujete se nám uhradit škodu, včetně nemajetkové újmy a náklady, které nám s řešením této situace vzniknou, a to v plné výši.

Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude Forendors dočasně nedostupné. Takové případy však budou výjimečné a Forendors za tyto výpadky nerefunduje žádné (proti)plnění. Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost Forendors.

Pokud vám našim jednáním prokazatelně vznikne škoda, uhradíme vám ji, avšak jen v případě, že jste tvůrce, a to do výše naší odměny za zprostředkování vaší tvorby za měsíc, ve kterém došlo ke vzniku škody. Toto se nevztahuje na škody, které nemůžeme ovlivnit nebo škody způsobené třetími osobami.

Za následné, nahodilé nebo zvláštní škody, které vzniknou použitím nebo nemožností použití služeb Forendors, a to vč. ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztráty dat, neodpovídáme.

Neodpovídáme ani za vady propojení Forendors se softwary třetích stran.

Transparentnost

Hlavní parametry používané v našich doporučovacích systémech a případné možnosti tyto parametry měnit či ovlivňovat, popisujeme níže:

 1. Parametry řazení ve vyhledávání tvůrců závisí na jejich pozici, ověření a počtu podporovatelů. Pozice se kontroluje v handle i ve jméně, přičemž handle má prioritu.

  Pokud mají například tři tvůrci stejnou pozici vyhledávaného výrazu, budou řazení následovně:
  1. tvůrce 1, ověřený, 100 podporovatelů
  2. tvůrce 2, neověřený, 500 podporovatelů
  3. tvůrce 3, neověřený, 400 podporovatelů

Pokud se rozhodneme omezit nebo pozastavit poskytování služeb tvůrci, poskytneme mu nejpozději v okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení nabude účinnosti, na trvalém nosiči odůvodnění tohoto rozhodnutí. V případě ukončení poskytování všech služeb poskytneme tvůrci toto odůvodnění nejméně 30 dní před nabytím jeho účinnosti. To neplatí, pokud se na nás vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, abychom ukončil poskytování služeb způsobem, který nám tuto lhůtu pro oznámení neumožňuje dodržet, pokud tak činíme z naléhavého důvodu právních předpisů, nebo můžeme prokázat, že dotčený tvůrce opakovaně porušil podmínky.

Forendors může mít přístup k osobním či jiným údajům, jež tvůrci nebo spotřebitelé poskytují pro účely používání platformy. Jejich služby mohou mít zvýhodněné pořadí v doporučovacím systému nebo jiné nastavení, které uplatňujeme a které má vliv na přístup spotřebitelů ke službám nabízeným prostřednictvím platformy jinými podnikatelskými uživateli.

Práva spotřebitelů

Pokud jste spotřebitelem, máme pro vás důležité upozornění.
V případě poskytování služeb tvůrců je omezeno právo odstoupení od smlouvy, pokud souhlasíte s dodáním služby a digitálního obsahu před uplynutím lhůty k odstoupení. Zaplacením ceny za poskytování služeb výslovně žádáte o to, aby vám byla služba zpřístupněna ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od poskytování služeb, ihned po písemném potvrzení objednávky. Berete na vědomí, že v takovém případě nebudete mít právo na odstoupení od smlouvy, pokud již služba byla v plném rozsahu poskytnuta, resp. v případě jejího poskytnutí v částečném rozsahu nemáte právo na vrácení poměrné části sjednané ceny za služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Objednávku vám potvrdíme zasláním e-mailu na vaši adresu zpravidla okamžikem zaplacení ceny. Toto ujednání se vztahuje také na dárkové poukazy na předplatné.

Dále bychom chtěli upozornit, že případné závazky, které jako uživatelé s tvůrci uzavřete, jsou mezi vámi a tvůrcem a řídí se podmínkami, které si upravíte mezi sebou a příslušnými právními předpisy.

Důvodem k reklamaci nemůže být to, že služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje a uveďte následující: co konkrétně chcete reklamovat a proč, vaše kontaktní údaje a jak si přejete reklamaci vyřešit.

Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení, kde vám uvedeme, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů. Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme. Pokud reklamaci do 30 dnů nevyřídíme, máte právo od smlouvy odstoupit.

V případě oprávněné reklamace máto právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které musíte uplatnit do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je potřeba vytknout vadu.

Řešení sporů se spotřebiteli

Podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy mezi námi. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: adr.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR. Forendors je aplikace jako služba a pokud máte za to, že jako taková má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete ji reklamovat. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít buď opravu, doplnění nebo slevu. Pokud vadu odstranit nejde a naše služby proto nejde používat, můžete odstoupit od smlouvy, anebo chtít slevu.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Závěrem

Rozhraní Forendors a služby samotné můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah.

Tyto podmínky, a tedy i obsah naší smlouvy, můžeme v nezbytném rozsahu měnit. Registrovaným uživatelům oznámíme jakékoliv navrhované změny e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. To neplatí, pokud musíme podmínky změnit na základě právní nebo regulační povinnosti takovým způsobem, který nám neumožňuje dodržet lhůtu pro oznámení, nebo pokud tak výjimečně činíme s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou online zprostředkova­telských služeb, spotřebitelů či podnikatelských uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky. Nesouhlas se změnou můžete vyjádřit po přihlášení do rozhraní Forendors, kde budete na změnu upozorněni. Pokud změnu odsouhlasíte nebo se do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte, bude v poskytování Forendors za nových podmínek pokračováno. Naopak pokud dáte najevo v rámci jednoho měsíce od oznámení svůj nesouhlas, nebude vám umožněno Forendors do budoucna využívat a budeme mít za to, že jste nám dali výpověď našich služeb s 15denní výpovědní lhůtou, kdy po dobu této výpovědní lhůty bude platit poslední akceptované znění podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah mezi námi ukončen ke dni posledního dne výpovědní lhůty. Prakticky se uplatní postup jako v případě vaší žádosti o smazání účtu – k tomu se dočtete více v pasáži Zrušení účtu. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.

Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby obsahovaly mezinárodní prvek. Případné spory budou rozhodovat české soudy. Tyto podmínky jsou v češtině.

Pokud máte nápad na vylepšení bezpečnosti Forendors, budeme moc rádi, pokud nám o tom dáte vědět na e-mail [email protected] a společně to probereme.

Zásady zpracování osobních údajů

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, musíme zpracovat některé vaše osobní údaje. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište nám na e-mail [email protected], ozvěte se na tel. č. + 420 606 579 0­42 nebo na adresu Sochařská 312/12, 170 00 Praha 7 – Bubeneč. Rádi vám pomůžeme.

K čemu a kdy potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Abychom se mohli spojit ohledně vašich dotazů,

máme na webu umístěný kontaktní formulář nebo chatbot. Údaje, které nám do něj vypíšete, budeme zpracovávat za účelem odpovědi na vaši zprávu.

Umožňuje nám to jednání o smlouvě, případně oprávněný zájem po dobu nezbytně nutnou k odbavení vašeho dotazu nebo připomínky.

Pokud se dále domluvíme na další spolupráci, budeme zpracovávat vaše jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon), vaše údaje a případně data, která nám předáte, abychom vám mohli poskytnout naše služby nebo naopak vy poskytnout služby nám.

Pokud se na spolupráci nedomluvíme, vaše údaje přestaneme zpracovávat nejpozději do 6 měsíců.

V případě vaší registrace do uživatelského účtu

potřebujeme vaše osobní údaje, abychom vám poskytli naše Forendors služby. Vaše údaje můžete ve svém účtu kdykoliv upravit a my je budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu (využívání služeb) a dále, pokud nám to předpisy nařizují (hlavně v oblastí účetnictví a daní, trestního práva apod.), po dobu 10 let od ukončení našeho smluvního vztahu.

Pokud si zrušíte účet nebo ke zrušení dojde z našeho rozhodnutí (viz Podmínky užití Forendors), ztrácíte do něj přístup. Účet znepřístupníme jak vám, tak ostatním – nebudou ho moci vyhledat (ani vaši tvorbu).

V případě zrušení z důvodu vašeho rozhodnutí vám necháme jeden rok na rozmyšlenou – v této lhůtě se nám můžete ozvat na e-mail, že jste si smazání rozmysleli a chcete účet zpět. Měsíc před uplynutím jednoho roku se vám ještě jednou připomeneme, jestli jste si smazání účtu nerozmysleli. Po uplynutí jednoho měsíce bez vaší reakce účet nenávratně smažeme.

E-mailing

Vaši e-mailovou adresu zařazujeme do naší databáze pro zasílání novinek týkajících se Forendors a případných aktualit, které s vámi budeme chtít sdílet. Umožňuje nám to zákon č. 480/2004 Sb., ale e-mail můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit. Pokud nám ho k tomuto použití ponecháte, budeme ho mít v databázi 3 roky od posledního využití naší služby.

Opakované platby

Pokud jste si zvolili, že chcete uložit údaje z vaší platební karty nebo jste si přáli podporovat vašeho tvůrce opakovanými platbami, uložíme potřebné údaje z vaší platební karty (viz formulář platební brány), abyste příště mohli podpořit tvůrce maximálně jednoduše.

Platební údaje uložíme jen na základě vašeho souhlasu (zvolení nastavení v naší platformě při platbě). Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. V případě opakovaných plateb, je tento souhlas ale nezbytný a bez něj neumíme opakované platby realizovat.

Pokud si uložení karty nebo opakované platby přejete, uložíme tzv. token karty, poslední 4 čísla karty, fakturační údaje a vaše telefonní číslo.

Údaje budou uložené po dobu využívání našich služeb, případně do odvolání souhlasu (změny nastavení).

Možnost opakovaných plateb vám umožňujeme díky provozovateli platební brány GLOBAL PAYMENTS. Tato platební brána s vašimi údaji nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS. Více o poskytovateli platební brány najdete tady.

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpátky, pro smazání údajů využijte online nastavení nebo nás kontaktujte na [email protected].

Na zpracování nejsme sami, využíváme zpracovatele.

Vaše data nikomu jen tak nepředáme. Přesto pro nás pracují některé společnosti, které se k datům dostanou proto, aby nám pomohli poskytovat naše služby nebo vypomohli s chodem firmy. Všechny společnosti však postupují v souladu s GDPR a vaše údaje jsou tak v bezpečí.

Jsou to konkrétně:

 • Pro hosting využíváme Digital Ocean (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro zpracování a hosting videa a audia využíváme Mux (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro rozesílku transakčních e-mailů používáme MailGun (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro upozornění používáme Pusher (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro rozesílku newsletterů používáme Quanda (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro služby platební brány používáme Global Payments (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro účetnictví využíváme Fakturoid (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro automatizované monitorování chyb využíváme Sentry (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),

Jaká máte podle GDPR práva?

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Nemáme tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

Mějte na paměti, že…

Vystupujeme jako samostatný správce osobních údajů uživatelů Forendors. S osobními údaji pracujeme jenom tak, jak jsme popsali výše (+ v záložce Cookies).

V rámci poskytování našich služeb vám však mohou být zpřístupněny osobní údaje ostatních uživatelů (např. vašich přispěvatelů nebo naopak tvůrců) – uvidíte jejich jméno a e-mail. V takovém případě se také stáváte samostatnými správci těchto osobních údajů a nesete plnou odpovědnost za zpracování osobních údajů, které vám byly tímto způsobem zpřístupněny. Odpovídáte za to, že s osobními údaji budete nakládat pouze v rámci domluveného účelu.

Toto platí i obráceně. Pokud máte pocit, že některý uživatel nesprávně nakládá s vašimi osobními údaji, obraťte se přímo na něj, případně máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky můžete obrátit na soud.

Pokud by nám díky nebo v souvislosti s vaším neoprávněným nakládáním s osobními údaji uživatelů Forendors vznikla škoda (např. pokuta od příslušného úřadu), zavazujete se nám ji kompenzovat v plné výši.

Pokud využijete možnosti propojení Forendors s třetími stranami (např. využijete možnosti se přihlásit přes váš účet na Facebooku, Twitteru, Apple ID, atd.), z vašeho rozhodnutí propojit Forendors s těmito třetími stranami odvozujeme váš souhlas s předáním osobních údajů těmto subjektům. Vezměte na vědomí, že v takovém případě se stávají správci vašich osobních údajů a s vašimi osobními údaji budou nakládat v souladu se svými zásadami zpracování osobních údajů. Takové zpracování je již mimo sféru našeho vlivu a žádným způsobem za něj neodpovídáme.

Cookies

Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies. Více si o naší práci s cookies můžete přečíst níže. Připomínáme, že se na nás můžete kdykoliv obrátit na e-mailovou adresu [email protected], písemně na adresu našeho sídla (Sochařská 312/12, 170 00 Praha 7 – Bubeneč).

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

Jaké typy cookies u nás používáme?

 • Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají
 • Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit
 • Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení
 • Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb, tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky
 • Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru této části.

Můžeme takové cookies zpracovávat?

technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně poskytovat.
Analytické, preferenční cookies a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Ten nám udělujete prostřednictvím cookies lišty.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.
Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Kdo pro nás cookies zpracovává?

poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem

Dále bychom chtěli zmínit:

S vašimi cookies pracujeme my. V některých případech s vašimi cookies může pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.
Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.
Více o zpracování osobních údajů najdete v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

Název Typ Kdo ji využívá Expirace Co dělá (účel)
forendors_session funkční Forendors po 2 hodinách identifikace sezení
XSRF-TOKEN funkční Forendors po 2 hodinách šifrovaný CSRF token
latest_search funkční Forendors po 10 dnech poslední hledání uživatele, použito pro nabídku při otevření okna s vyhledáváním
consentForendors funkční Forendors po 1 roce nastavení souhlasu s cookies
_ga analytická Google 2 roky rozlišení jednotlivých návštěvníků webu
_ga_{id} analytická Google 2 roky uchování stavu sezení
muxData analytická Mux statistiky prohlížení audia a videa
_fbp analytická Facebook po 90 dnech rozlišení jednotlivých návštěvníků webu
auth.strategy funkční Forendors po 7 dnech identifikace způsobu přihlášení
CLID analytická www.clarity.ms po 1 roce identifikuje první pozorovaní uživatele na jakémkoli webu používající Clarity
MUID marketingová bing.com po 1 roce a 24 dnech unikátní identifikace prohlížeče, přistupující na stránky společnosti Microsoft
MR marketingová Microsoft po 7 dnech řídí obnovení MUID cookie
SRM_B marketingová Microsoft po 1 roce a 24 dnech unikátní identifikace prohlížeče, navštěvující Microsoft domény
SM analytická Microsoft po ukončení sezení synchronizuje MUID cookie napříč Microsoft doménami
MUID analytická Microsoft po 1 roce a 24 dnech unikátní identifikace prohlížeče, přistupující na stránky společnosti Microsoft
MR analytická Microsoft po 1 roce a 24 dnech řídí obnovení MUID cookie
ANONCHK analytická Microsoft po 10 minutách řídí, zda dojde k převedení MUID cookie na ANID cookie
_clsk funkční Forendors po 1 dnu propojuje navštívení několika stránek do jednoho Clarity sezení

Zásady Forendors komunity

Fandíme lidem, kteří mají co říct. Fandíme kvalitnímu obsahu, jehož tvůrce nechceme v tvorbě nijak omezovat, pokud to není nezbytně nutné.

Když nám pomůžete Zásady komunity udržet a třeba nás i upozorníte na to, když je někdo poruší, budeme moc rádi. A Forendors bude lepší.

Co je pro nás důležité:

Respekt

Občas je nutné říci i to, co je zdánlivě naprosto zřejmé. Takže: Lidé by se k sobě měli chovat hezky. Urážky, násilí, šikana, obtěžování, rasismus, týrání (čehokoliv živého), nenávistné komentáře a poznámky na Forendors nepatří. Ideálně tedy ani do světa mimo Forendors, ale na to už nedosáhneme.

Čestnost

Víte, co je to autorské právo a právo na duševní vlastnictví a dodržujete ho? Slíbili jste svým přispěvatelům něco, co nedokážete splnit, a uděláte místo toho něco jiného, abyste jim to vynahradili? Nemanipulujete s lidmi, kteří vám věří? Pak jste podle nás čestný člověk a jsme upřímně rádi, že vás tu máme.

Erotika

Nechceme zakazovat erotiku, protože lidské tělo je podle nás krásné, ale jestli toužíte vyloženě po pornu, víte, kam jinam jít. Pod erotikou si lze představit mnohé, ale aby byla hranice jasná, zde je definice porna, které tu opravdu nechceme: „Pornografie je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které nemá jiný účel, než podněcovat sexuální pud.” (zdroj: Wikipedia.cz)

Zákon

Ještě jednou něco zřejmého: Vše, co se podle zákona nesmí, se nesmí ani u nás. Jednoduché. A mimochodem – lidé například často neví, že zákon omezuje i následující:

 • Propagování alkoholu, cigaret či drog.
 • Právo na duševní vlastnictví, tedy tvorbu něčeho jedinečného, co nikdo jiný nesmí kopírovat.
 • Nabádání k sebepoškozování a sebevraždě.

Na základě porušení Obchodních podmínek a Zásad komunity si vyhrazujeme právo mazat komentáře a příspěvky a pozastavovat účty.